Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Πιστοποιητικό επάρκειας της...
Container not found: newsListHellensAbroadContainer not found: newsListHellensAbroad Container not found: newsListAnnouncementsContainer not found: newsListAnnouncementsContainer not found: noticeContainer not found: notice

Δράσεις

Send | Print | RSS Δράσεις '
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας 29.05.2009

Τι είναι το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας;

Είναι κρατικός τίτλος που χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών και αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας.

Πότε θεσμοθετήθηκε;

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας που θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1998 (ΠM 363/98) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως ξένη/ δεύτερη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για έναν κρατικό τίτλο ελληνομάθειας σε διάφορα επίπεδα. Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων ορίστηκε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Τι είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας;

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και έχει οριστεί να είναι το εθνικό σημείο συγκέντρωσης και διανομής πληροφοριών για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης. Σκοποί του είναι η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, η μέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, η στήριξη και η επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοσή της.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας;

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι προς το παρόν τέσσερα, Α, Β, Γ και M. Τα τέσσερα επίπεδα είναι αντίστοιχα των επιπέδων Α = Α2 , Β = Β1, Γ = Β2 και M = Γ1 των επιπέδων της εξάβαθμης κλίμακας γλωσσομάθειας που προτείνεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύντομα θα προστεθούν δύο νέα επίπεδα, το Α1 (Α1 για παιδιά 8-12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους) και το Γ2, ενώ θα μετονομαστούν τα υπάρχοντα επίπεδα και μ’ αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση με την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ.

Οι δεξιότητες που εξετάζονται σε κάθε επίπεδο είναι τέσσερις: η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Πότε και πού μπορώ να δώσω εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, στα μέσα Μαΐου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα εξεταστικά κέντρα που έχουν αναγνωριστεί και ανταποκρίνονται στους όρους που έχει θέσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αίτηση για τη συμμετοχή υποβάλλεται από τις αρχές Φεβρουαρίου ως τις 25 Μαρτίου κάθε χρόνου στα 110 εξεταστικά κέντρα που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αφρική, στην Ασία και στην Αυστραλία και φυσικά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις; Ποια βιβλία πρέπει να μελετήσω;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας δεν απαιτεί τη μελέτη ενός συγκεκριμένου διδακτικού υλικού. Αρκεί ο υποψήφιος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κάθε επιπέδου, σύμφωνα με το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα.

Για την προετοιμασία των υποψηφίων υπάρχουν:

• Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας.
• Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, Εξεταστικά θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων (ένας τόμος για κάθε επίπεδο),
• Εξεταστικά τετράδια περασμένων ετών

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εξεταστικών δοκιμασιών;

Ο προσανατολισμός των εξεταστικών θεμάτων είναι επικοινωνιακός, σύστημα που θεωρείται ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από άλλα, γιατί είναι ρεαλιστικό, έχει άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, αξιολογεί τις γλωσσικές γνώσεις και μετρά τη γλωσσική επάρκεια του εξεταζομένου δίνοντας έμφαση στο πόσο καλά μπορεί αυτός να χειρίζεται τη γλώσσα και να αντεπεξέρχεται σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ανάλογα με το επίπεδο, και όχι με το πόσο καλά γνωρίζει μεμονωμένους γραμματικούς τύπους.

Ποια είναι η χρησιμότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

• Φέρνει σε στενότερη επαφή την Ελλάδα με διδάσκοντες και μαθητές σε χώρες έξω από αυτή.
• Αποτελεί κίνητρο για πιο συστηματική εκμάθηση της ελληνικής, κυρίως από ομογενείς.
• Επιδρά θετικά και συμβάλλει στη συστηματικότερη
και πιο οργανωμένη μορφή στα προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής και στην ανανέωσή της.
• Mίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του.
• Θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.
• Το επίπεδο Γ είναι αποδεικτικό ελληνομάθειας για την εγγραφή στα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά, εφόσον οι κάτοχοί του πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
• Το πιστοποιητικό M επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διοριστεί σε θέση του ελληνικού δημοσίου.
• Συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα για την ελληνική γλώσσα.

Ο φορέας μου θέλει να λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο. Τι πρέπει να κάνει;

Τα κέντρα που επιθυμούν να αναγνωριστούν ως εξεταστικά, για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση, εφόσον πληρούν τους όρους που αναγράφονται στην αίτηση και να την υποβάλει στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

greeklanguage.gr
greek-language.gr

και στο αρχείο (PDF)