Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Όραμα & Στόχοι

ΣΑΕ Όραμα & Στόχοι

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), Συνταγματικά κατοχυρωμένο Όργανο (άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος), με σημαντικού σταθμούς στην πορεία από την ίδρυση του το 1995, προχωρεί με μεθοδικότητα στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, μετά την 6η Τακτική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2006 και με δεδομένη τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας (Νόμος υπ’ αριθμ. 3480/2006, που ορίζει την Οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.

Παραπομπή στο Νόμο-φύλο Κυβέρνησης (PDF)

ΟΡΑΜΑ

Να ενώσει και να προβάλλει τον Ελληνισμό, ώστε να καταστεί μια σημαντική δύναμη επιρροής ανά τον κόσμο.

Να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ελλήνων για την κάλυψη των αναγκών τους και τη βελτιώσει της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής τους θέσης.

Να εμπνεύσει και να προσελκύσει τους Φιλέλληνες ανά την υφήλιο.

Να συμβάλει στην περεταίρω ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής των απόδημων και ομογενών Ελλήνων με την Ελλάδα.

ΡΟΛΟΣ

Βασικό ρόλος του ΣΑΕ είναι η προσέγγιση Ελλήνων της Διασποράς και η δημιουργία μιας παγκόσμιας Δικτύωσης, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προς το συμφέρον της Ομογένειας, και η μεταφορά τους, ως Γνωμοδοτικό και Συμβουλευτικό όργανο, προς την Ελληνική Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό βασικό μέλημα είναι η εισήγηση συνολικών, βιώσιμων λύσεων, που θα επιφέρουν «προστιθέμενη αξία» και «αντισταθμιστικά οφέλη» στην Ελληνική Πολιτεία και τον Ελληνισμό γενικότερα.

Τα Συντονιστικά Συμβούλια, ισχυροποιημένα μέσω του Νόμου περί ΣΑΕ, αναλαμβάνουν έντονη δραστηριότητα, ώστε να αποτελέσουν δίαυλο μεταφοράς των αιτημάτων της βάσης προς το Προεδρείο για ουσιαστική επεξεργασία και τελικής μεταφοράς τους στην Ελληνική Πολιτεία.

Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει το ΣΑΕ καλείται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός καθορισμένου και βιώσιμου πλαισίου, όπου θα εκπροσωπούνται ανένταχτες ομάδες αποδήμων. Επιτακτική η ανάγκη χαρτογράφησης τόσο των Αποδήμων, που ανήκουν στις οργανώσεις, όσο και των μη ενταγμένων.

Η μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του Απανταχού Ελληνισμού θα υλοποιηθεί με βασική προϋπόθεση ότι το ΣΑΕ δεν έρχεται να επικαλύψει ή να αντικαταστήσει τις Ομοσπονδίες, Κοινότητες, Συλλόγους και άλλες οργανώσεις στο χώρο της Ομογένειας, αλλά να λειτουργήσει εισηγητικά και υποστηρικτικά τόσο προς την Βάση του, όσο και προς το Υπουργείο Εξωτερικών- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και άλλους συναρμόδιους φορεί της Ελληνικής Πολιτείας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο βασικός στόχος του ΣΑΕ είναι η συνεργασία, η υποστήριξη και η συνένωση της Ομογένειας σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, ώστε ο Ελληνισμός να αποκτήσει ακόμη περισσότερη δύναμη. Η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην προβολή προγραμμάτων όπως: προγράμματα για την προβολή των Εθνικών Θεμάτων, την Επιχειρηματική Δικτύωση ανάμεσα σε Ελληνικές Επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και την Ελλάδα, την προβολή προγραμμάτων ανταλλαγών Καθηγητών και Φοιτητών, την οργάνωση μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών κ.α.

ΣΤΟΧΟΙ

Την τετραετία 2007-2010, οι στόχοι που θέτονται ως προτεραιότητα είναι οι ακόλουθοι:

1. Πλήρης ενεργοποίηση του Συμβουλευτικού, Γνωμοδοτικού, Υποστηρικτικού και Διεκδικητικού ρόλου του Οργανισμού

2. Ουσιαστική αντιπροσωπευτικότητα του Απανταχού Ελληνισμού στο πλαίσιο του ΣΑΕ

3. Άμεση δραστηριοποίηση και συμμετοχή της Νεολαίας

4. Οικονομική αυτοδυναμία του ΣΑΕ

5. Καθορισμός συγκεκριμένων συνεργασιών και δράσεων για την άσκηση του υποστηρικτικού ρόλου του ΣΑΕ στα Εθνικά Θέματα

6. Ανάπτυξη δράσεων με κεντρικούς άξονες την Παιδεία, την Νεολαία, την Επιχειρηματικότητα και τον Πολιτισμό.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Προεδρείο του ΣΑΕ, με βασικό γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και τα αιτήματα της βάσης του Απανταχού Ελληνισμού, αναλαμβάνει τη μεθοδική καταγραφή προβλημάτων, εισηγήσεων, προτάσεων των Μελών του ΣΑΕ και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα κατά περιοχή, με δίαυλο επικοινωνίας τους Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια.