Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Περιφέρειες

ΣΑΕ Περιφέρειες

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), βάσει του Νόμου υπ’ αριθμ. 3480/2006, που ορίζει την Οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε, από τέσσερεις περιφέρειες που είχε από την ίδρυσή του το 1995, συγκροτείται πλέον από επτά (7) Περιφέρειες:

Περιφέρεια Η.Π.Α.
Περιφέρεια Καναδά
Περιφέρεια Κεντρικής − Νοτίου Αμερικής
Περιφέρεια Ευρώπης 1
Περιφέρεια Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής
Περιφέρεια Ωκεανίας – Άπω Ανατολής
Περιφέρεια χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ 2

1(πλην ευρωπαϊκών χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.)
2(πλην χωρών ήδη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Η νέα δομή του ΣΑΕ ενδυναμώνει τις Περιφέρειες, που αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον οργανισμό, τις Ομογενειακές οργανώσεις και τους μη ενταγμένους σε αυτές Ομογενείς των γεωγραφικών τους περιοχών, δίνει δυνατότητες για τη δημιουργία εσωτερικών δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΣΑΕ να συντονίζει τις δράσεις όλων των Ομογενειακών οργανώσεων, να ενισχύει την οργανωτική δομή, να συμβάλει ουσιαστικά στην ενότητα και τη δικτύωση της Ομογένειας και να μεταφέρει αμφίδρομα όραμα και προτάσεις ανάμεσα στην Ελληνική πολιτεία και τις απανταχού Περιφέρειες του Ελληνισμού.

Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας και σε κάθε μία από αυτές λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια, με επικεφαλής τον Συντονιστή της Περιφέρειας, με τετραετή θητεία (2007-2010), τα οποία συγκροτούνται ως εξής:

α) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Η.Π.Α. από έντεκα (11) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Θεόδωρος Σπυρόπουλος

β). Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Καναδά από πέντε (5) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Κωνσταντίνος Μενεγάκης

γ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής από πέντε (5) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Νικηφόρος Νικολαίδης

δ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ευρώπης από έντεκα (11) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Γεώργιος Αμαραντίδης

ε) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής από επτά (7) μέλη.
Συντονιστής: Χάρης Γκουβέλης

στ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ωκεανίας – Άπω Ανατολής από εννέα (9) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Γεώργιος Αγγελόπουλος

ζ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. από πέντε (5) μέλη.
Συντονιστής Περιφέρειας: Ιβάν Σαββίδης

Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την αντίστοιχη Περιφέρειά τους, καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε.

Στις Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Δίκτυα του Ελληνισμού, που καθορίζονται με απόφαση της Περιφερειακής Συνέλευσης και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Με την ανάπτυξη των Δικτύων του ΣΑΕ, οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν την ευθύνη ένταξης και υποστήριξης των δράσεων και προγραμμάτων των Δικτύων στην κάθε Περιφέρεια.

Ειδικότερα για τα Δίκτυα Νεολαίας, αυτά ιδρύονται υποχρεωτικά σε κάθε Περιφέρεια εντός δύο ετών από την 6η Τακτική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2006, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Περιφερειακών Συνελεύσεων.